• رقابت 115 نفر برای 9 کرسی شورا

اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده برای انتخابات شورای شهر قائمشهر + کد اختصاصی هر کاندیدا

در قائمشهر صلاحیت 115 نفر برای حضور در رقابت های انتخاباتی جهت تصدی کرسی های شوراهای اسلامی این شهرستان تایید شده است. 

به گزارش استناد نیوز به نقل از کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی انتخابات شهرستان قائمشهر ، صلاحیت 115 نفر برای حضور در رقابت های انتخاباتی جهت تصدی کرسی های شوراهای اسلامی این شهرستان تایید شده است.
نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر 9 نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر 9 نفر را می توانند در برگ رای بنویسند.
هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری قائم شهر در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا 2 روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد.
شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 70 آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.


اسامی نامزدهای شورای شهر قائمشهر: 

1 آقای مهدی ابراهیمی بشلی مشهور به حامد ابراهیمی فرزند باباعلی کد نامزد 124
- 2 آقای جعفر احمدی مشهور به احمدی گرجی فرزند رمضان کد نامزد 125
- 3 آقای عین الله احمدی فرزند خیر الله کد نامزد 126
- 4 خانم میترا احمدی فرزند جمشید کد نامزد 128
- 5 آقای مجتبی اخلاقی کله بنی فرزند فیض اله کد نامزد 141
- 6 آقای سعید اسدی فرزند محمود کد نامزد 142
- 7 آقای حسین اسدی کفشگری فرزند نبی اله کد نامزد 145
- 8 آقای احسان اسمعیلی نجار مشهور به دکتر اسماعیلی / اسماعیل نجار/ اسماعیلی فرزند علی کد نامزد 146
- 9 آقای غلامرضا آشورزاده مقری فرزند رمضانعلی کد نامزد 147
- 10 آقای پرویز افخمی مشهور به مهندس افخمی فرزند عشق علی کد نامزد 151
- 11 آقای علی اصغر اکبرپورطلوتی مشهور به علی اکبرپور فرزند برارجان کد نامزد 152
- 12 آقای هوشنگ امدادی فرزند حسن کد نامزد 156
- 13 آقای علیرضا اندرخورا مشهور به رضا فرزند امراله کد نامزد 157
- 14 آقای بهمن انوری فر فرزند رشید کد نامزد 158
- 15 آقای حسین اولادی قادیکلائی فرزند شیروان کد نامزد 159
- 16 آقای سیدمهدی باقرزاده فرزند سیدباقر کد نامزد 161
- 17 آقای محمدجواد باقری زیاری مشهور به مبین باقری زیاری فرزند آیت اله کد نامزد 162
- 18 آقای سعید برزگرکوچکسرائی مشهور به حاج سعید فرزند محمد کد نامزد 164
- 19 آقای مهدی بلباسی فرزند علی محمد کد نامزد 165
- 20 خانم پروین پرتو مشهور به تمنا فرزند رشید کد نامزد 167
- 21 آقای حامد پولادی فرزند حمید کد نامزد 168
- 22 آقای ایمان پویامهر مشهور به چوپانی فرزند شعبان کد نامزد 169
- 23 آقای علی جلالی فرزند تقی کد نامزد 174
- 24 آقای خسرو جوادیان فرزند قربان علی کد نامزد 175
- 25 آقای احسان چارک چیان فرزند عبداله کد نامزد 176
- 26 آقای علی اکبر حسین زاده مشهور به افشین فرزند امین اله کد نامزد 179
- 27 آقای سیدنورالدین حسینی فرزند سید محمد حسین کد نامزد 181
- 28 آقای علیرضا حیدری مشهور به سیروس فرزند محمد حسین کد نامزد 182
- 29 آقای منوچهر حیدری قادیکلائی مشهور به دبیر حیدری فرزند خانعلی کد نامزد 184
- 30 آقای هومن خالقی فرزند حسنعلی کد نامزد 185
- 31 آقای جمشید خانعلی زاده کارگر فرزند عمو کد نامزد 186
- 32 آقای میثم خانی فرزند محمدعلی کد نامزد 187
- 33 آقای رضا خانی کوچکسرائی مشهور به استاد فرزند رمضان کد نامزد 189
- 34 آقای جانعلی خسرونژاد فرزند عباسعلی کد نامزد 191
- 35 آقای محمدطاهر خطی دیزآبادی فرزند علی محمد کد نامزد 192
- 36 خانم ماریا خلیلی جمنانی فرزند سیف اله کد نامزد 194
- 37 آقای سجاد خنارصنمی فرزند پرویز کد نامزد 195
- 38 خانم مائده داداشی کفشگرکلائی فرزند رضا کد نامزد 197
- 39 آقای کاوس دارائی مشهور به دبیر دارائی فرزند ذبیح الله کد نامزد 198
- 40 آقای علی دامادی فرزند نوروزعلی کد نامزد 212
- 41 آقای حسین درزی شیخ مشهور به زیدان فرزند رمضان کد نامزد 214
- 42 آقای ناصر دریابار فرزند علی کد نامزد 215
- 43 آقای نصراله دریابیگی مشهور به دریا فرزند مسلم کد نامزد 216
- 44 آقای عباس دهقان قادیکلائی فرزند حسن کد نامزد 218
- 45 آقای محمد دهقان کفشگری فرزند قدرت اله کد نامزد 219
- 46 آقای شهرام رامی فرزند ابراهیم کد نامزد 241
- 47 آقای افراسیاب رجب پورکردآسیابی مشهور به بهنام فرزند سلیمان، کد نامزد 242
- 48 آقای کمیل رحیمی قادی فرزند حسین کد نامزد 246
- 49 آقای علیرضا رستمی قادی مشهور به دبیر رستمی فرزند آقابرار کد نامزد 247
- 50 آقای سیدعادل رضائی جمنانی فرزند سید کمال کد نامزد 248
- 51 آقای نیما رضائی سنگسرکی فرزند شهباز کد نامزد 249
- 52 آقای محسن رضائی نفت چالی فرزند محمود کد نامزد 252
- 53 آقای مجتبی رضانژاد فرزند ایرج کد نامزد 254
- 54 خانم فهیمه رکنی لموکی فرزند محمد کد نامزد 256
- 55 آقای عبدالوهاب رگنی لموکی فرزند محمود کد نامزد 257
- 56 آقای امید رمضان نژاد فرزند مراد کد نامزد 258
- 57 آقای حبیب رمضانی فرزند تقی کد نامزد 259
- 58 آقای میلاد رمضانی فرزند مهدی کد نامزد 261
- 59 آقای فضل اله روحانی زاده قادیکلائی فرزند مفید کد نامزد 264
- 60 آقای هادی روشن قیاس فرزند عین الله کد نامزد 265
- 61 آقای سیدمحمد سادات نیا فرزند میر اعظم کد نامزد 268
- 62 آقای مرتضی شجاعی قادیکلائی مشهور به دکترشجاعی فرزند هرمز کد نامزد 271
- 63 آقای محمدعلی شیرسوار مشهور به احمد رضا فرزند جعفر کد نامزد 272
- 64 آقای عباس صالح زاده مشهور به شهردار صالح زاده-صالح زاده شهردار فرزند حسن کد نامزد 274
- 65 آقای محمدعلی صالح زاده مشهور به علی فرزند حسن کد نامزد 275
- 66 آقای غلامعلی صالحی دلاور مشهور به عباسعلی فرزند رجبعلی کد نامزد 278
- 67 آقای مجتبی صفری فرزند ولی کد نامزد 279
- 68 آقای حسین صفری تالارپشت فرزند علیرضا کد نامزد 281
- 69 آقای علی طالبی قادی کلائی فرزند یارعلی کد نامزد 282
- 70 آقای بهنام طیبی فرزند علی رضا کد نامزد 284
- 71 آقای کاظم عابدی فرزند رمضانعلی کد نامزد 286
- 72 آقای عباس عاشوری تلوکی فرزند ولی اله کد نامزد 287
- 73 آقای کوروش عباسی فرزند اسمعیل کد نامزد 289
- 74 آقای مجید عباسی مشهور به بلباسی فرزند محمدرضا کد نامزد 291
- 75 آقای یوسف عبدی تالارپشتی فرزند یونس کد نامزد 292
- 76 آقای رسول عبدی ملک کلائی مشهور به سهیل فرزند محمدرضا کد نامزد 294
- 77 آقای مهدی عزیزی قدبه فرزند ماجد کد نامزد 295
- 78 آقای علی علی نژادالمشیری فرزند رحمت کد نامزد 296
- 79 آقای علی غفوری مشهور به استاد غفوری فرزند تیمور کد نامزد 298
- 80 خانم فرشته غلامی مشهور به شیرین فرزند عیسی کد نامزد 412
- 81 آقای فریبرز فتحی کارمزدی فرزند جمشید کد نامزد 414
- 82 آقای اسماعیل فدائی فرزند رمضان کد نامزد 415
- 83 آقای رامبد فرشیدفر مشهور به راهب فرزند عمران کد نامزد 416
- 84 آقای سیدهادی فضلی وسطی کلائی مشهور به سید مهدی فرزند سید مهدی کد نامزد 417
- 85 آقای علی رضوان فیضی دیزآبادی مشهور به دکتر فیضی فرزند محمدکاظم کد نامزد 418
- 86 آقای علی محمد قاسم نژادبرنجستانکی مشهور به علی فرزند باب اله کد نامزد 419
- 87 آقای محمود قبادی شیرجه فرزند کاظم کد نامزد 421
- 88 آقای ابراهیم قربان نژاد فرزند شعبانعلی کد نامزد 424
- 89 خانم امینه قلی زاده مجاوری فرزند عبدالعلی کد نامزد 425
- 90 خانم سیده عفت کاظمی سنگدهی فرزند سیدابراهیم کد نامزد 427
- 91 آقای محمدرضا کتال فرزند نجف کد نامزد 429
- 92 آقای مرتضی کریمی فرزند اسفند کد نامزد 452
- 93 خانم زینب گرائلی شیخ فرزند باباعلی کد نامزد 456
- 94 آقای محمد گرزین مطاعی فرزند بیوک کد نامزد 457
- 95 آقای محمدنصیر متانی بورخیلی فرزند اردشیر کد نامزد 462
- 96 آقای جعفر محمدنژاد فرزند کاظم کد نامزد 465
- 97 آقای داود محمدی فرزند محمود کد نامزد 467
- 98 آقای مجید مرادیان فرزند محمد کد نامزد 468
- 99 خانم مریم معصومی گلیرد فرزند علی اکبر کد نامزد 469
- 100 آقای عباس ملک خیلی مشهور به حمید فرزند علی محمد کد نامزد 471
- 101 آقای موسی ملکی حاجیکلا فرزند حسن کد نامزد 472
- 102 آقای محمدرضا منزه فرزند حسین جان کد نامزد 474
- 103 آقای جابر مهدی نیاافرا فرزند قربانعلی کد نامزد 475
- 104 خانم زینب مهیائی مشهور به مریم فرزند رضاعلی کد نامزد 476
- 105 آقای غلامرضا میرزائی مشهور به میرزائی اصناف فرزند یزدان کد نامزد 478
- 106 آقای سعید میرزائی کوتنائی فرزند علیرضا کد نامزد 479
- 107 آقای زمان نوروزی فرزند مرتضی کد نامزد 482
- 108 آقای حسین نوروزی کوچکسرائی فرزند حسن کد نامزد 484
- 109 خانم سیده فریبا هاشمی کوچکسرائی فرزند سیدعیسی کد نامزد 485
- 110 آقای تیمور هدایتی هروی فرزند هاشم کد نامزد 486
- 111 آقای میعاد ولی پورپاشاکلائی فرزند هوشنگ کد نامزد 487
- 112 آقای علی یزدان پناه قادیکلائی مشهور به مهندس فرزند محمدمهدی کد نامزد 489
- 113 آقای کمال یعقوبی بشلی مشهور به یوسف فرزند علی محمد کد نامزد 491
- 114 آقای حسین یوسفی مشهور به کربلایی فرزند فرشید کد نامزد 492
- 115 آقای محمود یوسفی سروکلائی فرزند حسین کد نامزد 494


انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر قائمشهر 29 اردیبهشت ماه برگزار می شود.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار