قرعه‌کشی لیگ هجدهم برگزار شد/دربی پایتخت هفته هشتم

استنادنیوز؛هجدهمین دوره لیگ برتر فوتبال قرار است 4 مرداد ماه سال 97 آغاز شود.

طبق قرعه‌کشی  دربی پایتخت در هفته هشتم برگزار می شود.  این بازی 5 یا 6 مهر برگزار خواهد شد. در بازی رفت استقلال میزبان است.

برنامه کامل هجدهمین دوره لیگ برتر به شرح زیر است:
پدیده - پرسپولیس (بازی افتتاحیه لیگ)
سایپا - سپیدرود رشت
 گسترش فولاد تبریز - استقلال خوزستان
 نساجی قائمشهر - ذوب‌‌آهن اصفهان
 نفت مسجد سیلمان - تراکتورسازی تبریز
 استقلال - پیکان
 فولاد خوزستان- پارس جنوبی جم
 سپاهان اصفهان - صنعت نفت آبادان

هفته دوم:

سپیدرود رشت - سپاهان
 صنعت نفت آبادان - گسترش فولاد تبریز
 ذوب‌آهن - استقلال
 استقلال خوزستان - پدیده خراسان
 پیکان - سایپا
 پارس جنوبی - نفت مسجدسلیمان
 تراکتورسازی - نساجی
 پرسپولیس - فولاد

هفته سوم:
گسترش فولاد - سپیدرود
 سایپا - ذوب‌آهن
 پدیده - صنعت نفت آبادان
 نفت مسجدسلیمان - فولاد خوزستان
 استقلال تهران - تراکتورسازی تبریز
 استقلال خوزستان - پرسپولیس
 نساجی مازندران - پارس جنوبی جم
 سپاهان - پیکان

هفته چهارم:

سپیدرود - پدیده
 پیکان - گسترش فولاد تبریز
 ذوب‌آهن - سپاهان
 تراکتورسازی - سایپا
 پرسپولیس - نفت مسجدسلیمان
 پارس جنوبی - استقلال تهران
 صنعت نفت آبادان - استقلال خوزستان
 فولاد - نساجی

هفته پنجم:

سپیدرود - استقلال خوزستان
 ذوب‌آهن - گسترش فولاد
 پیکان - پدیده
 پارس جنوبی - سایپا
 نفت مسجدسلیمان - نساجی
 تراکتورسازی - سپاهان
 فولاد خوزستان - استقلال
 پرسپولیس - صنعت‌نفت ابادان

هفته ششم:

صنعت‌نفت - سپیدرود رشت
 گسترش فولاد - تراکتورسازی
 پدیده - ذوب‌آهن
 سایپا - فولاد خوزستان
 استقلال - نفت مسجدسلیمان
 نساجی مازندران - پرسپولیس
 سپاهان - پارس جنوبی
 استقلال خوزستان - پیکان

هفته هفتم:

پرسپولیس - سپیدرود
 گسترش فولاد - پارس جنوبی جم
 استقلال خوزستان - ذوب‌آهن
 پدیده - تراکتورسازی
 سایپا - نفت مسجدسلیمان
 نساجی - استقلال
 سپاهان - فولاد خوزستان
 نفت آبادان - پیکان

هفته هشتم:

پیکان - سپیدرود
 فولاد - گسترش فولاد
 ذوب‌آهن - نفت آبادان
 پارس جنوبی - پدیده
 نساجی - سایپا
 نفت مسجد سلیمان - سپاهان
 تراکتورسازی - استقلال خوزستان
 استقلال - پرسپولیس

هفته نهم:

ذوب‌آهن - سپیدرود رشت
 نفت مسجد سلیمان - گسترش فولاد
 فولاد - پدیده
 استقلال - سایپا
 تراکتورسازی - صنعت‌نفت
 پیکان - پرسپولیس
 پارس جنوبی - استقلال خوزستان
 نساجی - سپاهان

هفته دهم:

تراکتورسازی - سپیدرود
 نساجی - گسترش فولاد
 ذوب‌آهن - پیکان
 نفت مسجد سلیمان - پدیده
 سایپا - پرسپولیس
 استقلال - سپاهان
 پارس‌جنوبی - نفت آبادان
 فولاد - استقلال خوزستان

هفته یازدهم:

پرسپولیس - ذوب‌آهن
 سپاهان - سایپا
 استقلال خوزستان - نفت مسجد سلیمان
 پیکان - تراکتورسازی
 گسترش فولاد - استقلال
 سپیدرود - پارس جنوبی
 پدیده - نساجی
 نفت آبادان - فولاد خوزستان

هفته دوازدهم:

فولاد خوزستان - سپیدرود
 سایپا - گسترش فولاد
 تراکتورسازی - ذوب‌آهن
 استقلال - پدیده
 سپاهان - پرسپولیس
 نفت مسجد سلیمان - نفت آبادان
 نساجی - استقلال خوزستان
 پارس جنوبی - پیکان

هفته سیزدهم:

پدیده - سایپا
 سپیدرود - نفت مسجد سلیمان
 پرسپولیس - تراکتورسازی
 استقلال خوزستان - استقلال تهران
 ذوب‌آهن - پارس جنوبی
 گسترش فولاد - سپاهان
 نفت آبادان - نساجی
 پیکان - فولاد خوزستان

هفته چهاردهم:

نساجی - سپیدرود
 فولاد - ذوب‌آهن
 سپاهان - پدیده
 پارس جنوبی - تراکتورسازی
 گسترش فولاد - پرسپولیس
 استقلال - نفت آبادان
 سایپا - استقلال خوزستان
 نفت مسجد سلیمان - پیکان

هفته پانزدهم:

پدیده - گسترش فولاد
 نفت آبادان - سایپا
 ذوب‌آهن - نفت مسجد سلیمان
 سپیدرود - استقلال
 پرسپولیس - پارس جنوبی
 استقلال خوزستان - سپاهان
 پیکان - نساجی
 تراکتورسازی - فولاد خوزستان

هفته شانزدهم:

سایپا - سپیدرود
 گسترش فولاد - استقلال خوزستان
 نساجی - ذوب‌آهن
 پدیده - پرسپولیس
 نفت مسجدسلیمان - تراکتورسازی
 استقلال - پیکان
 فولاد خوزستان - پارس جنوبی
 سپاهان - صنعت‌نفت

هفته هفدهم:

سپیدرود رشت - سپاهان
 صنعت‌نفت آبادان- گسترش فولاد
 ذوب‌آهن - استقلال
 استقلال خوزستان - پدیده مشهد
 پیکان - سایپا
 پارس جنوبی - نفت مسجدسلیمان
 تراکتورسازی تبریز - نساجی
 پرسپولیس - فولاد خوزستان

هفته هجدهم

گسترش فولاد تبریز - سپیدرود رشت
 سایپا - ذوب‌آهن
 پدیده مشهد - صنعت‌نفت
 نفت مسجدسلیمان - فولاد خوزستان
 استقلال - تراکتورسازی تبریز
 استقلال خوزستان - پرسپولیس
 نساجی مازندران - پارس جنوبی
 سپاهان - پیکان

هفته نوزدهم:

سپیدرود رشت - پدیده مشهد
 پیکان - گسترش فولاد تبریز
 ذوب‌آهن - سپاهان
 تراکتورسازی تبریز - سایپا
 پرسپولیس - نفت مسجدسلیمان
 پارس جنوبی - استقلال
 صنعت‌نفت آبادان - استقلال خوزستان
 فولاد خوزستان - نساجی

هفته بیستم:

استقلال خوزستان - سپیدرود رشت
 گسترش فولاد تبریز - ذوب‌آهن
 پدیده مشهد - پیکان
 سایپا - پارس جنوبی
 نساجی - نفت مسجدسلیمان
 سپاهان - تراکتورسازی تبریز
 استقلال - فولاد خوزستان
 صنعت‌نفت - پرسپولیس

هفته بیست‌ویکم:

سپیدرود رشت - صنعت‌نفت
 تراکتورسازی تبریز - گسترش فولاد تبریز
 ذوب‌آهن - پدیده مشهد
 فولاد خوزستان - سایپا
 نفت مسجدسلیمان - استقلال
 پرسپولیس - نساجی
 پارس جنوبی - سپاهان
 پیکان - استقلال خوزستان

هفته بیست‌ودوم:

پرسپولیس - سپیدرود رشت
 گسترش فولاد تبریز - پارس جنوبی
 استقلال خوزستان - ذوب‌آهن
 پدیده مشهد - تراکتورسازی تبریز
 سایپا - نفت مسجدسلیمان
 نساجی - استقلال
 سپاهان - فولاد خوزستان
 صنعت‌نفت - استقلال خوزستان

هفته بیست‌وسوم:

پیکان - سپیدرود رشت
 فولاد خوزستان- گسترش فولاد
 ذوب‌آهن - صنعت‌نفت
 پارس جنوبی - پدیده مشهد
 نساجی مازندران - سایپا
 نفت مسجدسلیمان - سپاهان
 تراکتورسازی تبریز - استقلال خوزستان
 استقلال - پرسپولیس

هفته بیست‌وچهارم:

سپیدرود رشت - ذوب‌آهن
 گسترش فولاد تبریز - نفت مسجدسلیمان
 پدیده - فولاد خوزستان
 سایپا - استقلال
 صنعت‌نفت ابادان - تراکتورسازی
 پرسپولیس - پیکان
 استقلال خوزستان - پارس جنوبی
 سپاهان - نساجی

هفته بیست‌وپنجم:

تراکتورسازی تبریز - سپیدرود رشت
 نساجی - گسترش فولاد تبریز
 ذوب‌آهن - پیکان
 نفت مسجدسلیمان - پدیده مشهد
 سایپا - پرسپولیس
 استقلال - سپاهان
 پارس جنوبی - صنعت‌نفت
 فولاد خوزستان - استقلال خوزستان

هفته بیست‌وششم:

پرسپولیس - ذوب‌آهن
 سپاهان - سایپا
 استقلال خوزستان - نفت مسجدسلیمان
 پیکان - تراکتورسازی تبریز
 گسترش فولاد تبریز - استقلال
 سپیدرود رشت - پارس جنوبی
 پدیده مشهد - نساجی
 صنعت‌نفت - فولاد خوزستان

هفته بیست‌وهفتم:

فولاد خوزستان - سپیدرود رشت
 سایپا - گسترش فولاد تبریز
 تراکتورسازی تبریز - ذوب‌آهن
 استقلال - پدیده
 سپاهان - پرسپولیس
 نفت مسجدسلیمان - صنعت‌نفت
 نساجی - استقلال خوزستان
 پارس جنوبی - پیکان

هفته بیست‌وهشتم:

پدیده مشهد - سایپا
 سپیدرود رشت - نفت مسجدسلیمان
 پرسپولیس - تراکتورسازی تبریز
 استقلال خوزستان - استقلال
 ذوب‌آهن - پارس جنوبی
 گسترش فولاد تبریز - سپاهان
 صنعت‌نفت - نساجی مازندران
 پیکان - فولاد خوزستان

هفته بیست‌ونهم:

نساجی - سپیدرود رشت
 فولاد خوزستان - ذوب‌آهن
 سپاهان - پدیده مشهد
 پارس جنوبی - تراکتورسازی
 گسترش فولاد - پرسپولیس
 استقلال - صنعت‌نفت آبادان
 سایپا - استقلال خوزستان
 نفت مسجدسلیمان - پیکان

هفته سی‌ام:

پدیده مشهد - گسترش فولاد تبریز
 صنعت‌نفت - سایپا
 ذوب‌آهن - نفت مسجدسلیمان
 سپیدرود رشت - استقلال
 پرسپولیس - پارس جنوبی
 استقلال خوزستان - سپاهان
 پیکان - نساجی مازندران
 تراکتورسازی تبریز - فولاد خوزستان

 

telegram estenadnews

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد

معرفی کاندیدا سایت

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار