• با حضور معاون سیاسی ،امنیتی واجتماعی استاندارمازندران صورت گرفت؛

افتتاح طرح پرورش ماهی قزل آلا درقاﺋم شهر

۸ استنادنیوز؛افتتاح طرح پرورش ماهی قزل آلا درقاﺋم شهرباحضورمعاون سیاسی ،امنیتی واجتماعی استاندارمازندران صورت گرفت

به گزارش روابط عمومی شیلات مازندران ،درششمین روزازهفته دولت ،طرح پرورش ماهی سردآبی قزل آلا با ظرفیت تولید ۴۰ تن ماهی قزل آلا در قاﺋمشهرباحضور احمدحسین زادگان معاون سیاسی،امنیتی واجتماعی استاندار،ولی اله محمدزاده مدیرکل شیلات مازندران،فرماندارشهرستان قاﺋمشهرافتتاح و موردبهره برداری رسید.دربهره برداری ازاین طرح عسگری فر رﺋیس اداره شیلات شهرستان قاﺋمشهر ،سهم تولیدآبزیان شهرستان رادرتولید آبزیان استان  ۸ درصد (حدود۴۱۰۰ تن) بیان کردوگفت:ارزش اقتصادی فعالیت بخش آبزی پروری این شهرستان حدود۲۸ میلیاردتومان است که ۴۶۸ نفردراین بخش فعالیت می نمایند.

 وی درادامه درتوضیح مختصات پروژه مذکور افزود:این طرح درزمینی به مساحت ۳۵۰ مترمربع بااستفاده ازآب چاه ۵ لیتردرثانیه باسیستم برگشت آب وظرفیت تولید۴۰ تن تولیدواشتغالزایی برای ۴نفرودر۶ استخرهشت وجهی و سرمایه گذاری ۶۸۰ میلیون تومانی به بهره برداری رسید.
 استفاده از دستگاههای هواده ،استفاده ازرسوب گیر،مدیا وسیستم برگشتی آب،استفاده ازدستگاه ان ودرام فیلترازدیگرمشخصات فنی طرح است

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0
آیا از عملکرد کلی نمایندگان استان مازندران در مجلس رضایت دارید؟

آخرین اخبار