سرپرستان گروه های صیدوبنادرماهیگیری ونیزآموزش و ترویج شیلات مازندران معارفه شدند

استنادنیوز؛باحضور مدیرکل ،معاونین و مسولین سایر گروه ها سرپرستان دوگروه صید وبنادر ماهیگیری و آموزش و ترویج شیلات مازندران معرفی شدند

به گزارش روابط عمومی شیلات مازندران طی مراسمی باحضور مدیرکل ،معاونین و مسولین سایر گروه ها سرپرستان دوگروه صید وبنادر ماهیگیری و آموزش و ترویج شیلات مازندران معرفی شدند.

دراین مراسم تودیع و معارفه مهندس محمدزاده مدیرکل شیلات مازندران فعالیت دوگروه رادرفعالیتهای شیلاتی استان مهم دانست و اعلام کرد:
وظیفه همه ما خدمت است وخدمت صادقانه و اراﺋه خدمات صادقانه به جامعه بهره بردارشیلاتی بایستی سرلوحه کارهاباشد،وی درادامه ضمن بااهمیت دانستن فعالیت شیلات استان درشاخص فعالیتهای استانی ،اهمیت تولیدات شیلاتی رادر کمک به وضعیت اقتصادی جامعه مهم برشمرد.

درپایان حکم سرپرستی آقای جعفرفلاحتی چهره به عنوان سرپرست گروه آموزش و ترویج وحکم آقای ولی اله صالحی میربه عنوان سرپرست گروه صیدوبنادرماهیگیری قراﺋت و توسط مدیرکل شیلات مازندران اهداشد

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار