استنادنیوز؛  اداره کل حراست شرکت توانیر در ارزشیابی به عمل آمده از عملکردهای حراست های شرکت توزیع، از اقدامات و فعالیت های انجام شده توسط حراست شرکت توزیع نیروی برق مازندران تقدیر کرد.

منتشرشده در اخبار مازندران

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار