بهترین افرادی که می توانند عملکرد شهرداری را ارزیابی کنند مردم همان شهر هستند بنابراین از مردم شهر بابل می خواهیم در نظرسنجی استناد نیوز شرکت کرده و میزان رضایت خود از عملکرد شهرداری را اعلام نمایند

منتشرشده در نظرسنجی ها

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار