اولین جلسه کمیته راهبردی مدیریت سبزدر نوسازی مدارس مازندران برگزار شد

استنادنیوز؛اولین جلسه کمیته راهبردی مدیریت سبز با حضور نمایدگان دستگاها ونهادهای عضوبمنظور کاهش هزینه وآثارمنفی زیست محیطی ناشی از مصرف با محوریت این اداره کل برگزارشد 

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس مازندران : مهندس شیرزاد با تبین اهداف طرح به ضرورت تشکیل چنین جلسه ای پرداخت گفت: البته تا کنون اقداماتی خوبی در خصو ص برسی ابعاد مختلف مدیریت سبزوالگوی مدرسه سبزانجام گرفته است . در ادمه هر یک از اعضاء باارائه نقطه نظرات خود، برچگونگی ادامه کارسئولاتی را مطرح نمودند.

همچنین مقرر گردید، جلسات به صورت مستمر هریک ماه یکبار تشکیل شود

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار