سمنان چشمه باداب سورت را به نام خود زد/آیا آب و خاک مازندران به تاراج می رود؟

استنادنیوز؛ سمنانی ها که با مقاومت در مقابل انتقال آب دریای مازندران روبرو شدند ، دست بردار نیستند و این بار هم مثل قبل به خاک استان مازندران دست درازی کردند و در رسانه ها بخشی از مازندران را به نام استان خود معرفی کردند .

 درج چندین باره نام شهرستان دامغان در معرفى چشمه باداب سورت سارى در راديو نما-آوا جای تامل فراوان دارد و نشان می دهد که سمنانی ها پس از آب برای خاک مازندران هم کیسه دوختند !

به نظر می رسد خواب های خوش سمنانی ها درباره آب و خاک مازندران تعبیر نخواهد شد و نخبگان ، رسانه ها و مردم استان مازندران اجازه چنین کاری ر ا نخواهند داد ، هرچند اتفاقاتی نظیر آنچه اخیرا در کمیسیون تلفیق مجلس با حضور 5 نمانیده شمالی رخ داد و بودجه طرح انتقال آب دریای خزر به تصویب رسیده موجب شد تا از نمایندگان مجلس ناامید شوند /شمال نیوز

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار