• گزارش مرکز آمار ایران

بیش از ۱۰ درصد مردان و نزدیک به 22 درصد زنان در آخرین آمارها بیکار هستند

مشارکت اقتصادی در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در ایران در تابستان سال جاری ۴۰.۴ درصد بوده است. شاخص مشارکت اقتصادی مردان ایرانی ۶۴.۹ درصد بوده

گزارش جدید مرکز آمار از وضعیت نیروی کار در تابستان ۹۵ نشان می‌دهد که بالاترین نرخ بیکاری مربوط به گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله و در بین زنان بیشتر از مردان است. براساس این گزارش بخش خدمات سهم بیشتری در اشتغال کشور دارد و کشاورزی کمترین سهم را در اشتغال ایفا می‌کند.

مرکز آمار ایران نتایج آمارگیری از نیروی کار در تابستان سال ۹۵را منتشر کرد. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در ایران در تابستان سال جاری ۴۰.۴ درصد بوده است. شاخص مشارکت اقتصادی مردان ایرانی در این بازه زمانی به ۶۴.۹ درصد رسیده است و برای زنان ایرانی این شاخص ۱۵.۹ درصد محاسبه‌شده است. هم‌چنین این گزارش نشان می‌دهد که درصد جمعیت فعال در روستاها بیش از نقاط شهری است و نرخ مشارکت اقتصادی نواحی روستایی ۴۲.۲ درصد و نقاط شهری ۳۹.۸ درصد محاسبه‌شده است.

آمار بی کاری

نرخ بیکاری جمعیت فعال

نرخ بیکاری جمعیت فعال در تابستان سال جاری ۱۲.۷ درصد محاسبه‌شده است. نرخ بیکاری مردان در تابستان سال جاری ۱۰.۴ درصد و برای زنان ۲۱.۸ درصد گزارش‌شده است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در نواحی روستایی ۷.۹ درصد و در شهرها ۱۴.۴ است. بالاترین نرخ بیکاری مربوط به گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ است. براساس گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری این گروه سنی ۳۱.۹ درصد است. در همین گروه سنی نرخ بیکاری مردان ۲۶.۶ درصد و نرخ بیکاری زنان ۵۰.۶ درصد محاسبه‌شده است.

شاخص نرخ بیکاری در تابستان سال ۹۵ نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته ۱.۸ درصد افزایش‌یافته است. این افزایش در نرخ بیکاری نقاط شهری ۲.۲ درصد و در نقاط روستایی ۰.۶ درصد افزایش‌یافته است. نرخ بیکاری مردان هم نسبت به تابستان ۹۴، درصد رشد یافته است و نرخ بیکاری زنان ۰.۲ درصد بیشتر شده است.

آمار بیکاری

سهم اشتغال

بر اساس گزارش مرکز آمار بخش خدمات بیشترین سهم را در اشتغال کشور داشته است. بیشترین درصد شاغلان در تابستان سال ۹۵ در بخش خدمات و کمترین در بخش کشاورزی مشغول به کار بودند. سهم شاغلان در بخش خدمات ۴۹.۱ درصد، در بخش صنعت ۳۱.۵ درصد و بخش کشاورزی ۱۹.۴ درصد محاسبه‌شده است.

آمارها نشان می‌دهد که درصد شاغلان در بخش خصوصی یعنی کارفرمایان، کارکنان مستقل، مزد و حقوق‌بگیران بخش خصوصی، تعاونی و کارکنان فامیلی بدون مزد بیش از درصد شاغلان در بخش عمومی است. سهم اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر ۸۳.۹ درصد و در بخش عمومی ۱۶.۱ درصد بوده است.

آمار بیکاری

منبع:خبرگزاری مهر

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0
آیا از عملکرد کلی نمایندگان استان مازندران در مجلس رضایت دارید؟

آخرین اخبار