• توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری صورت گرفت:

اجرای پروژه های بیولوژیک مراتع در قالب اعتبارات صندوق توسعه ملی

استنادنیوز؛مهندس نعمت ا... کوهستانی ریاست اداره امور مراتع گفت:  پروژه های بیولوژیک مراتع در قالب اعتبارات صندوق توسعه ملی در این استان در حال اجرا می باشد

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، مهندس نعمت ا... کوهستانی ریاست اداره امور مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، گفت: عرصه مراتع، به عنوان يكي از مهمترين منابع اقتصادي به شمار ميرود كه تامين معيشت جمعيت قابـل تـوجهي از كشـاورزان و دامداران به طور مستقيم يا غير مستقيم به آن وابسته است. وی ادامه داد: افزايش جمعيت در كشور به ويژه در سه دهه اخير باعث فشار فزاينده اي بر منابع موجود شده است. اين مسايل عرصه مراتع را دچار آسيب و تخريب فراوان كرده اسـت. از ايـن رو اجـراي طـرحهـاي اصـلاح و مديريت مراتع به منظور حفظ منابع موجود و احياي عرصه هاي تخريب شده، ضروري به نظر ميرسد. با توجه به محدوديت منابع، لازم است در بسياري از موارد اقدامات را ساماندهي كرده و سعي بر ضابطه مند نمودن آنها داشت. كاربرد معيارها و اسـتانداردها در مراحـل مختلف پيدايش، مطالعات توجيهي، طراحي، اجرا و بهره برداري طرحها و پروژهها موجب ساماندهي عرصه، كاهش هزينه ها و نيز مانع بهره برداري بي رويه از منابع خواهد شد.

کوهستانی عنوان کرد: لذا به منظور اصلاح و احیاء مراتع تخریب شده، افزایش تولید علوفه مراتع، جلوگیری از فرسایش خاک، حفظ محیط زیست، تامین آب شرب دام و بهره برداری بهینه از مراتع، مرمت و بازسازی چشمه سارها، اجرای پروژه های بیولوژیک مراتع اعم از بذرکاری و کپه کاری، احداث آبشخور، تجهیز و مرمت چشمه، احداث منبع آب و انتقال آب از طریق لوله گذاری جهت استقرار گونه های خوش خوراک که توسط فشار چرای بی رویه و سایر عوامل از بین رفته و قابل اصلاح از طریق تجدید حیات طبیعی نمی باشند در قالب اعتبارات صندوق توسعه ملی در این استان در حال اجرا می باشد.

رئیس اداره امور مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، اظهار کرد: اعتبار پروژه های مذکور نزدیک به 4 میلیارد ریال و در چهار حوزه آبخیز دلارستاق و بهرستاق شهرستان آمل، حوزه آبخیز چالو در شهرستان ساری و حوزه آبخیز دراسله در شهرستان سوادکوه در حال اجرا می باشد.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار